Pesquisa: Internacional, Roberto Eibenschutz, 2011